Achievement & Awards

ACHIEVEMENT & AWARDS

Sr. No. Laxman Award Photo Year Rani Laxmi Bai Award Photo
01. Atul Sri Patel 2013-14 Megha Saraswat
02. - 2014-15 Simran Bharti
03. Kamlesh Kumar Shukla 2015-16 Yogita Kumari
04. Shanish Mani Mishra 2016-17 Shreya Kumar
04. Shriyansh 2019-20 Mariyam Khan